दिनहरु
२०७९ आषाढ महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १५: दहिचिउरा खाने दिन
  • २९: गुरु पूर्णिमा
पूर्णिमा: २९
औंसी: १४,१५
बिबाह: ७, १९, २१, २२, २४ ब्रतबन्ध: २, १७ पास्नी: ९, १७, २२, ३१
 
२०७९ आषाढ
Jun/Jul 2022
सो
मं
बु
बि
शु
२९
12
३०
13
३१
14
16
17
18
19
20
21
22
23
११
25
१२
26
१३
27
१४
28
१५
29
१६
30
१७
1
१८
2
१९
3
२०
4
२१
5
२२
6
२३
7
२४
8
२५
9
२७
11
२८
12
३०
14
३१
15
३२
16