दिनहरु
२०७६ आषाढ महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १५: दहिचिउरा खाने दिन
  • ३१: गुरु पूर्णिमा
पूर्णिमा: २,३१
औंसी: १७
बिबाह: १, ९, १०, ११, २१, २२, २३, २४, २५, २६ ब्रतबन्ध: २२ पास्नी: १२, २६
 
२०७६ आषाढ
Jun/Jul 2019
सो
मं
बु
बि
शु
17
18
19
20
21
22
23
24
१०
25
११
26
१२
27
१५
30
१६
1
१७
2
१८
3
१९
4
२०
5
२१
6
२२
7
२३
8
२४
9
२५
10
२६
11
२८
13
३०
15
18
19
20