Nepali Calendar
दिनहरु
२०७२ आषाढ महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १५: दहिचिउरा खाने दिन
पूर्णिमा: १७
औंसी: १,३१
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: ३, ४, २१
 
२०७२ आषाढ
Jun/Jul 2015
सो
मं
बु
बि
शु
३१
14
३२
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
१०
25
११
26
१२
27
१३
28
१४
29
१५
30
१६
1
१७
2
१८
3
१९
4
२०
5
२१
6
२२
7
२३
8
२४
9
२५
10
२६
11
२७
12
२८
13
२९
14
३०
15
३१
16
17
18