Nepali Calendar
दिनहरु
२०७३ बैशाख महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: मेष संक्रान्ती
  • ११: लोकतन्त्र दिवस
  • १९: मजदुर दिवस
पूर्णिमा: १०
औंसी: २४
बिबाह: ४, ५, ६, ८, १०, १४, १५ ब्रतबन्ध: १५ पास्नी: १७, २२, २७, २९
 
२०७३ बैशाख
Apr/May 2016
सो
मं
बु
बि
शु
२८
10
२९
11
३०
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
१०
22
११
23
१२
24
१३
25
१४
26
१५
27
१६
28
१७
29
१८
30
१९
1
२०
2
२१
3
२२
4
२३
5
२४
6
२५
7
२६
8
२७
9
२८
10
२९
11
३०
12
३१
13
14