Nepali Calendar
दिनहरु
२०७३ आषाढ महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १५: दहिचिउरा खाने दिन
पूर्णिमा: ६
औंसी: २०
बिबाह: २७, २९, ३० ब्रतबन्ध: - पास्नी: १३, २७, ३०
 
२०७३ आषाढ
Jun/Jul 2016
सो
मं
बु
बि
शु
३०
12
३१
13
३२
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
१०
24
११
25
१२
26
१३
27
१४
28
१५
29
१६
30
१७
1
१८
2
१९
3
२०
4
२१
5
२२
6
२३
7
२४
8
२५
9
२६
10
२७
11
२८
12
२९
13
३०
14
३१
15
16