Nepali Calendar
दिनहरु
२०७९ चैत्र महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ७: घोडेजात्रा
  • १६: राम नवमी
  • १८: एप्रिल फूल डे
  • २१: महावीर जयन्ती
पूर्णिमा: २३
औंसी: ७
बिबाह: - ब्रतबन्ध: ९ पास्नी: ९, १७, २४, २७
 
२०७९ चैत्र
Mar/Apr 2023
सो
मं
बु
बि
शु
२८
12
२९
13
३०
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
१०
24
११
25
१२
26
१३
27
१४
28
१५
29
१६
30
१७
31
१८
1
१९
2
२०
3
२१
4
२२
5
२३
6
२४
7
२५
8
२६
9
२७
10
२८
11
२९
12
३०
13
14
15