Nepali Calendar
दिनहरु
२०७७ जेष्ठ महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १५: गणतन्त्र दिवस
पूर्णिमा: २३
औंसी: ९
बिबाह: ४, ५, १०, ३१ ब्रतबन्ध: १२ पास्नी: ७, १४, १९, २८
 
२०७७ जेष्ठ
May/Jun 2020
सो
मं
बु
बि
शु
२८
10
२९
11
३०
12
३१
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
१०
23
११
24
१२
25
१३
26
१४
27
१५
28
१६
29
१७
30
१८
31
१९
1
२०
2
२१
3
२२
4
२३
5
२४
6
२५
7
२६
8
२७
9
२८
10
२९
11
३०
12
३१
13
३२
14
15
16
17
18
19
20