Nepali Calendar
दिनहरु
२०७६ चैत्र महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ११: घोडेजात्रा
  • १९: एप्रिल फूल डे
  • २०: राम नवमी
  • २४: महावीर जयन्ती
पूर्णिमा: २६
औंसी: ११
बिबाह: - ब्रतबन्ध: २१, २७ पास्नी: १३, २१
 
२०७६ चैत्र
Mar/Apr 2020
सो
मं
बु
बि
शु
२५
8
२६
9
२७
10
२८
11
२९
12
३०
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
१०
23
११
24
१२
25
१३
26
१४
27
१५
28
१६
29
१७
30
१८
31
१९
1
२०
2
२१
3
२२
4
२३
5
२४
6
२५
7
२६
8
२७
9
२८
10
२९
11
३०
12
13
14
15
16
17
18