Nepali Calendar
दिनहरु
२०७४ जेष्ठ महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १५: गणतन्त्र दिवस
पूर्णिमा: २६
औंसी: -
बिबाह: १, २, ७, ८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २७ ब्रतबन्ध: - पास्नी: ३१
 
२०७४ जेष्ठ
May/Jun 2017
सो
मं
बु
बि
शु
३१
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
१०
24
११
25
१२
26
१३
27
१४
28
१५
29
१६
30
१७
31
१८
1
१९
2
२०
3
२१
4
२२
5
२३
6
२४
7
२५
8
२६
9
२७
10
२८
11
२९
12
३०
13
३१
14
15
16
17