Nepali Calendar
दिनहरु
२०७२ जेष्ठ महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १५: गणतन्त्र दिवस 
पूर्णिमा: १९
औंसी: ४
बिबाह: ५, ६, १०, ११, १३, १४, १६, १७, २०, २१, २२, २३, २९ ब्रतबन्ध: ६, ८, १४, २१, २४ पास्नी: ६, ८, १४
 
२०७२ जेष्ठ
May/Jun 2015
सो
मं
बु
बि
शु
२७
10
२८
11
२९
12
३०
13
३१
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
१०
24
११
25
१२
26
१३
27
१४
28
१५
29
१६
30
१७
31
१८
1
१९
2
२०
3
२१
4
२२
5
२३
6
२४
7
२५
8
२६
9
२७
10
२८
11
२९
12
३०
13
३१
14
३२
15
16
17
18
19
20